× GİRİŞ / KATIL
tr
tr
GİRİŞ / KATIL

CHILDON

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU UYARINCA BAŞVURU FORMU 

 

Başvuru Tarihi : .... / .... / ...... 

 

1. Veri Sahibinin Kimlik ve İletişim Bilgileri 

  • Ad-Soyadı :

  • T.C. Kimlik /Pasaport/Kimlik Numarası:

  • Tebligat Adresi :

  • Cep Telefonu :

  • Telefon Numarası :

  • Faks Numarası :

  • E-posta Adresi:

 

ChildOn ile ilişkiniz: Müşteri / Çalışan / Diğer

 

Cevabın Tarafınıza Bildirilme Yöntemi: Posta / E-posta / Faks

 

2. Talep Konusu

Kişisel verilere ilişkin talebinizi aşağıda “Talep Konusu” bölümünden yararlanarak yazabilirsiniz. Varsa bilgi ve belgeleri Form’a ekleyiniz. 

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Başvuruda bildirmiş olduğum bilgi ve belgelerin doğru olduğunu, Şirketinizin başvurumu sonuçlandırabilmesi için ek bilgi ve belge talep edebileceğini, ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücreti ödemem gerekebileceğini beyan ve taahhüt ederim.

 

Yukarıda belirttiğim talepler doğrultusunda, başvurumun değerlendirilerek tarafıma bilgi verilmesini rica ederim.

 

*Kişisel veri sahibi 19 yaşından gün almamış ise ebeveynleri ya da velayet sahibi, vesayet altında ise vasisi, ilgili kişinin bu yönde açıkça vekalet vermiş olduğu kişiler bu durumu belgelemeleri halinde başvuru yapabilir.


 

Başvuruda Bulunan İlgili Kişi

Adı Soyadı :

İmza :  

Başvuru Yöntemi

 

BAŞVURU YOLU BAŞVURU YAPILACAK ADRES BAŞVURUDA GÖSTERİLECEK

BİLGİ

 

1. Yazılı Olarak Islak imzalı şahsen başvuru veya Noter vasıtasıyla Başvuru

 

www.childon.io

Varlık Mah. Yöntemli Sok. Merve Apt. No: 7/2 Yenimahalle

Çankaya, Ankara, Turkey

 

Başvurunun konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.

 

2. Sistemimizde Bulunan Elektronik Posta Adresi ile Başvuru info@childon.io E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.

Talep Konusu

 

1. Şirketinizin hakkımda kişisel veri işleyip işlemediğini öğrenmek istiyorum.

2. Eğer ChildOn hakkımda kişisel veri işliyorsa bu veri işleme faaliyetleri hakkında bilgi talep ediyorum.

3. Eğer ChildOn hakkımda kişisel veri işliyorsa bunların işlenme amacını ve bu amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek istiyorum.

4. Eğer kişisel verilerim yurtiçinde veya yurtdışında üçüncü kişilere aktarılıyorsa ,bu üçüncü kişileri bilmek istiyorum.

5. Kişisel verilerimin eksik yada yanlış işlendiğini düşünüyorum ve bunların düzeltilmesini istiyorum.

6. Kişisel verilerimin kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalktığını düşünüyorum ve bu çerçevede kişisel verilerimin silinmesini veya yok edilmesini talep ediyorum.

7. Eksik veya yanlış işlendiğini düşündüğüm kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişiler nezdinde de düzeltilmesini istiyorum.

8. Kişisel verilerimin kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen,

işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalktığını düşünüyorum ve bu çerçevede kişisel verilerimin

üçüncü kişiler nezdinde de silinmesinin veya yok edilmesinin bildirilmesini talep ediyorum.

9. ChildOn tarafından işlenen kişisel verilerimin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz

edildiğini ve bu analiz neticesinde Şahsım aleyhine bir sonuç doğduğunu düşünüyorum. Bu sonuca itiraz ediyorum.

10. Kişisel verilerimin Kanuna aykırı işlenmesi nedeniyle zarara uğradım. Bu zararın tazminini talep ediyorum.

 

Doldurmuş olduğunuz bu başvuru formu, ChildOn ile olan ilişkinizi tespit ederek, varsa, Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verilerinizle ilgili olarak eksiksiz ve isabetli olarak ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresi içerisinde cevap verilebilmesi için düzenlenmiştir. Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için ChildOn, ek evrak ve malumat (Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti gibi) talep etme hakkını saklı tutar. Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde, sözkonusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden veya belirttiğiniz adreslere cevaplarımızın gönderimi sırasında oluşabilecek aksaklıklardan dolayı Şirketimiz sorumluluk kabul etmemektedir.

 

ChildOn tarafından doldurulacaktır.

 

Tarih: .... / .... / .........

Teslim Alanın Adı Soyadı: .................................................................

İmza: ...............................